O Inga na Ingazeira,
Ingazeira O Ingá
O Ingá, O Ingá
Ingazeira O Ingá
É uma fruta brasileira
Ingazeira O Ingá
Camarão e peixe bom
Ingazeira O Ingá
Pra quem sabe temperá
Ingazeira O Ingá
Deu aú e deu rasteira
Ingazeira O Ingá
Deu armada deu ponteira
Ingazeira O Ingá
Tem mulher na capoeira
Ingazeira O Ingá
Mais O Ingá O Ingá
Ingazeira O Ingá
Eu quero ver você cantar
Ingazeira O Ingá

The Inga in the Ingazeira,
Ingazeira O Ingá
O Ingá, O Ingá
Ingazeira O Ingá
It’s a Brazilian fruit
Ingazeira O Ingá
Shrimp and good fish
Ingazeira O Ingá
For those who know how to season
Ingazeira O Ingá
Gave an and a sweep
Ingazeira O Ingá
Gave an armada and a ponteira
Ingazeira O Ingá
There are women in capoeira
Ingazeira O Ingá
But O Ingá O Ingá
Ingazeira O Ingá
I want to see you sing
Ingazeira O Ingá