O menino chorou
Nhem nhem nhem
Porque não mamou
Nhem nhem nhem
Sua mãe tá na feira
Nhem nhem nhem
Cala boca menino
Nhem nhem nhem
O menino é danado
Nhem nhem nhem
O menino é malvado
Nhem nhem nhem
O menino chorou
Nhem nhem nhem
Chorou chorou
Nhem nhem nhem

The boy cried
Nhem nhem nhem
Because he wasn’t breastfed
Nhem nhem nhem
His mother is at the market
Nhem nhem nhem
Shut up boy
Nhem nhem nhem
The boy is cunning
Nhem nhem nhem
The boy is evil
Nhem nhem nhem
The boy cried
Nhem nhem nhem
Cried cried
Nhem nhem nhem